Tag: 不善

1 篇文章

学舞之路
学舞之路家有一女,学舞二年余矣,但我有时,则参之以学舞。今观其舞,于一年前多矣感觉,或不之动今亦当内自习之。有动之不善之成,譬如压腿.今仰卧起坐皆能为三十余矣!我为甚慰,愿继善之学下。